Knjigovodstvo za poduzeća

 1. Financijsko knjigovodstvo s ustrojstvom i vođenjem glavne knjige.
 2. Obračun PDV-a kao i knjige URA/ulaznih računa i IRA/izlaznih računa.
 3. Obračun plaća i obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima odjelu.
 4. Obračun putnih naloga, terenskog dodatka, troškova prijevoza prema nalozima poduzetnika
 5. Evidencija nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine i obračun amortizacije
 6. Robno i materijalno knjigovodstvo, kao i obračun proizvodnje
 7. Salda-konti dobavljača i kupaca
 8. Izrada kvartalnih(TI-POD) i godišnjeg financijskog izvještaja (GFI-POD) Financijskoj agenciji
 9. Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja: bilance, računa dobiti i gubitka, i bilješki uz financijske izvještaje
 10. Izrada svih potrebnih izvještaja za Poreznu upravu i Financijsku agenciju, te poslovne banke
 11. Poslovno savjetovanje o mogućim rješenjima vezanim uz porez na dobit